Emerald Network sites

Name Code Area (ha) Designition date
1 Барбастелла BY0000065 None 2016
2 Belovezhskaya Pushcha BY0000002 152962 2016
3 Vieluta BY0000055 53629 2016
4 Volkhva BY0000039 9392 2016
5 Vygonoshchanskoye BY0000010 55047 2016
6 Vydrenka-Bobrovina BY0000084 11538 2016
7 Gusak BY0000125 5962 2016
8 Divin-Vielikiy Lies BY0000040 20449 2016
9 Zvanets BY0000004 16227 2016
10 Izin BY0000073 1172 2016
11 Lukovo BY0000067 1594 2016
12 Luninskiy BY0000080 9283 2016
13 Marochna Swamp BY0000061 14105 2016
14 Olmanskiye bolota BY0000012 94219 2016
15 Arekhauskaye BY0000044 3814 2016
16 Podvelikiy Mokh BY0000030 10647 2016
17 Mukhovets Floodplain BY0000068 654 2016
18 Lva Floodplain BY0000049 16802 2016
19 Schara Floodplain BY0000059 2594 2016
20 Polesye Valley of the Bug River BY0000035 23185 2016
21 Prostyr BY0000050 10335 2016
22 Radostovskiy BY0000069 6685 2016
23 Liasnaya River BY0000045 11121 2016
24 Syaliets BY0000058 18947 2016
25 Sporovskiy BY0000003 19384 2016
26 Srednyaya Pripyat BY0000005 90447 2016
27 Stronga BY0000087 13704 2016
28 Tyrvovichi BY0000116 1391 2016
29 Khmelyovka BY0000066 614 2016
30 Khavanschyna BY0000042 17308 2016